Användarvillkor

Allmänna leveransvillkor

1. Roller

A'Pelago är en marknadsplattform, marknadsförare och möjliggörare av co-working och kontorsutrymmen och lösningar. Vi fungerar inte som uthyrare eller administratör av lokalerna. Genom vår tjänst tillhandahåller vi arbetsytor och tillhörande kringtjänster såsom boende och måltider. Hyresvärdarna på vår plattform erbjuder co-working och kontorsutrymmen endast genom A'Pelago-plattformen. Du kan fråga om semesterboende direkt från värdarna. Hyresgästen är ägaren av utrymmet/objektet och den faktiska tillhandahållaren av tjänsten, det vill säga den enhet som betjänar kunden lokalt och ansvarar för lokalens funktionalitet. Abonnenten är en företagskund som genom A'Pelago köper de tjänster som avses i dessa villkor.

2. Företagskunder

Vår tjänst erbjuds endast till företagskunder, bokningen kräver alltid företagets FO-nummer.

3. Platsspecifika leveransvillkor

Varje värd/plats kan ha sina egna leveransvillkor. I så fall beskrivs dessa i hemmet på varje gård i A'Pelagos bokningssystem. I beskrivningen av objekten finns omnämnanden av tjänster i närområdet. A'Pelago ansvarar inte för informationen eller deras tillgänglighet av allmänna tjänster som inte hör till destinationen. Husdjur får endast tas med till platser där det är tillåtet. Laddning av elbilar och hybridbilar är endast tillåten med tillstånd av lokalägaren, en tilläggsavgift kan tas ut för laddning. Innehållet i slutstädningen kan skilja sig åt från ett föremål till ett annat, och omfattar inte alltid till exempel diskning och borttagning av sopor.

4. Utrustningsnivå

Utrustningsnivån för varje plats och utrymme varierar, och platser kan ha olika typer av kringtjänster. Dessa bör du bekanta dig med i förväg på A'Pelagos hemsida. I hyran av lokalen ingår rätten att använda det reserverade objektet under den reserverade tiden. Normala energikostnader, möbler, utrustning mm ingår i priset. Eventuella möbelbyten, extra möbler, extra AV-tjänster och apparater, särskilda tillstånd, strukturer och andra förvärv och specialarrangemang debiteras separat.

5. Tillgänglighet

Lokalerna kan reserveras enligt bokningsstatus. Hyresvärden har rätt att tillämpa andra särskilda villkor om det är helgdag, speciell händelse eller årstid. Om det begärda utrymmet är bokat kommer A'Pelago att försöka föreslå ett annat liknande utrymme. Lokala kringtjänster, såsom aktiviteter, bör överenskommas på plats eller frågas om i förväg från rymdleverantören.

6. Priser

Priserna är i euro (€) och inkluderar moms, som varierar beroende på om det är kontor, möte, boende eller middag. A'Pelago förbehåller sig rätten att revidera priserna om kostnaderna ändras av skäl utanför A'Pelagos kontroll.

7. Bokningsvillkor

Bokningen görs alltid skriftligen genom A'Pelagos system. Abonnenten har inte rätt att överlåta kontraktet eller överlåta de hyrda rummen/anläggningarna till tredje part.

8. Betalningssätt

Betalningsmetoden måste bekräftas när bokningen bekräftas. Möjliga betalningsmetoder är bank- eller kreditkort, Apple Pay eller Google Pay. Kunden kan endast faktureras med förskottsfaktura om kunden är faktureringskund hos A'Pelago i Finland.

9. Garanti

Alla bokningar måste garanteras med kreditkort vid bekräftelse. Apelago har rätt att vid behov verifiera kreditkortet för det avtalade beloppet. För garantin behöver du kreditkortsnumret, namnet på kortinnehavaren och kortets utgångsdatum. Som ett alternativ till ett kreditkort eller företagsgaranti har A'Pelago rätt att vid behov kräva antingen en del av eller full förskottsbetalning för att garantera bokningen. Faktureringskunder kan alternativt garantera bokningen i företagets namn.

10. Orderbekräftelse

Bokningen med dess villkor blir bindande när kunden bekräftar bokningen skriftligen och utrymmesleverantören bekräftar bokningen skriftligen genom A'Pelagos system. Om kunden senare önskar ändringar i sin beställning, såsom ytterligare utrymmen eller tilläggstjänster, kommer dessa överens om senast 30 dagar innan ankomst. A'Pelago kan dock inte garantera att bokningssituationen tillåter ändringar av den ursprungliga bokningen. Om kunden vill ändra bokningen (destination, tid, tilläggstjänster eller antal personer) har A'Pelago rätt att debitera 50 EUR som ändringskostnad. Ändringen ska göras senast 30 dagar innan bokningsperiodens början och ändringarna görs efter bokningssituationen. Ändringar som görs efter detta betraktas som en annullering av den tidigare bokningen och en ny reservation.

11. Avbeställningsvillkor

Bokningen som görs av abonnenten är bindande. Kunden kan dock avboka bokningen med ett giltigt skäl minst 30 dagar innan ankomst till det reserverade utrymmet. Efter denna deadline kommer inga återbetalningar att göras och A'Pelago kommer att debitera hela bokningen. Ändringar av bokningen ska alltid göras skriftligen.Om bokningen avbokas av andra än trängande skäl återbetalas inte de betalningar som gjorts av abonnenten alls. A'Pelago och värden kan avboka bokningen om det finns force majeure. I detta fall har abonnenten rätt att få tillbaka hela beloppet som han betalat till A'Pelago. Om bokningen måste avbrytas på grund av störande beteende hos abonnenten eller en gäst hos abonnenten, kommer betalningarna inte att återbetalas. Om abonnenten avbryter sin bokning och lämnar fastigheten före hyrestidens utgång utgår ingen ersättning för outnyttjad tid och abonnenten har inte rätt till återbetalning av hyran.

12. Ankomst och avresa

Före ankomst får kunden instruktioner om hur man tar sig till lokalen, hur man lämnar över nycklarna och vem som blir lokal kontaktperson. Av säkerhetsskäl får endast de personer som nämns i bokningen vistas i lokalerna. Den som ansvarar för utrymmet ska snarast underrättas om för tidig utloggning eller utebliven användning av tjänsten. Om varan inte hämtas ut eller hämtas för sent har kunden inte rätt till återbetalning. Om abonnenten avbryter sin bokning och lämnar destinationen i förtid utgår ingen ersättning för den outnyttjade tiden och abonnenten har inte rätt till återbetalning.

13. Abonnentens ansvar

Kunden är skyldig att skydda de hyrda lokalerna och möblerna från skador. Abonnenten ansvarar för alla skador som de personer som deltar i mötet orsakar på lokaler, fastigheter eller kontorsmöbler eller utrustning. Abonnenten förbinder sig att följa kontorspersonalens anvisningar i frågor som rör användningen av lokalen samt möbler och utrustning. Skadan ska omedelbart anmälas till gårdens kontaktperson. Vid skada kommer ägaren av utrymmet att fakturera kunden för kostnader för reparation, städning etc. Abonnenten har inte rätt att kräva återbetalning av redan gjorda betalningar, om han avlägsnas från lokalen på grund av brott mot reglerna. Rökning är förbjuden i alla inomhusutrymmen. Vid avresa ska lokalen lämnas i rent skick. Abonnenten är skyldig att betala kostnaderna för städning av lokalen för det fall rökning har skett inomhus eller städning inte utförts eller utförts otillräckligt och lokalens ägare har att ta hand om det före ankomsten. av nästa kund.

14. Värdesaker

Abonnenten ansvarar för den utrustning, lösöre och egendom han medför till kontoret. Leverantören av lokalen ansvarar inte gentemot kunden för utrustning, transportmedel eller annan egendom och för skador som orsakats dem eller förlust från lokalens område.

15. Force majeure och meddelanden

Varken A'Pelago eller värden ansvarar för skada som orsakats kunden som orsakats av en oförutsägbar force majeure eller liknande orsak (t.ex. strömavbrott, nätverksfel eller naturfenomen) som inte orsakats av utrymmet eller vars konsekvenser värden kunde rimligen inte ha förhindrat Alla kommentarer och klagomål relaterade till utrymmet eller tjänsten måste riktas direkt till ägaren av utrymmet omedelbart efter att deras ämne visas och under bokningen. Om kunden inte omedelbart under hyrestiden meddelar ägaren av utrymmet om de brister han/hon har märkt, anses föremålet vara i skick enligt kontraktet.

16. Kundtjänst

Alla frågor som rör dessa villkor och förslag till ändringar kan skickas till info@apelago.fi. Vi betjänar inom normal kontorstid.

17. Integritet och dataskydd

Vår dataskyddspolicy finns här.